Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Lịch công tác
Văn bản mới Huyên ủy


Thăng Bình qua video
Tên Video
No records to display.


Liên kết web
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày
Chi tiết tin

Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Huyện uỷ với các ban đảng Huyện uỷ

Tác giả: Ngày đăng: 14:30 | 22/09

CHƯƠNG I

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1: Quy chế này quy định về những nội dung công việc, quy trình, cách thức phối hợp giữa Văn phòng Huyện uỷ với Ban Tổ chức Huyện uỷ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Ban Dân vận Huyện uỷ và Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ trong việc tham mưu, phục vụ các hoạt động của Huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ.

          Điều 2: Quá trình phối hợp công tác giữa Văn phòng Huyện uỷ và các ban đảng Huyện uỷ phải đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ; đồng thời phát huy được tính chủ động, sáng tạo của từng cơ quan trong công tác tham mưu, phục vụ cấp uỷ.

CHƯƠNG II

NỘI DUNG, QUY TRÌNH, CÁCH THỨC PHỐI HỢP

          Điều 3: Phối hợp xây dựng chương trình công tác cấp uỷ.

          Chương trình công tác của cấp uỷ bao gồm: Chương trình công tác toàn khoá của Huyện uỷ, Chương trình công tác năm và quý của Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chương trình công tác tháng của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ; lịch công tác tuần của Thường trực Huyện uỷ.

          1- Xây dựng Chương trình toàn khoá của Huyện uỷ.

          - Căn cứ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và tình hình thực tế của địa phương, các ban đảng Huyện uỷ tham mưu bằng văn bản những vấn đề cần đưa vào Chương trình công tác toàn khoá của Huyện uỷ.

          - Văn phòng Huyện uỷ có trách nhiệm tổng hợp dự thảo Chương trình công tác toàn khoá của Huyện uỷ và gửi lãnh đạo các ban tham gia ý kiến, sau đó hoàn chỉnh, trình Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ cho ý kiến để trình Huyện uỷ.

          2- Chương trình công tác năm của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

          - Các ban đảng Huyện uỷ tham mưu những nội dung cần đưa vào Chương trình công tác năm của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ và gửi về Văn phòng Huyện uỷ chậm nhất là ngày 30 tháng 11 hằng năm.

          - Văn phòng Huyện uỷ có trách nhiệm tổng hợp, dự thảo chương trình công tác; chậm nhất là ngày 10 tháng 12 hằng năm, gửi dự thảo cho các ban đảng Huyện uỷ để tham gia ý kiến; sau đó hoàn chỉnh trình Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

          3- Chương trình công tác quý, tháng của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

          - Căn cứ Chương trình công tác năm, căn cứ tình hình triển khai thực hiện, kết quả tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ và xem xét các vấn đề còn tồn đọng, phát sinh, các ban đảng Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) những nội dung, vấn đề cần đưa vào chương trình công tác trong quý, tháng sau của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

          - Văn phòng Huyện ủy có trách nhiệm tổng hợp và dự thảo Chương trình công tác quý, tháng trình Ban Thường vụ Huyện ủy.

          5- Lịch công tác tuần của Thường trực Huyện uỷ.

          - Căn cứ chương trình công tác tháng của Ban Thường vụ Huyện uỷ và sự chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, Văn phòng Huyện uỷ xây dựng lịch công tác tuần, trình Thường trực Huyện uỷ xem xét, ban hành.

          - Trong trường hợp các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ được phân công cùng dự họp hoặc làm việc với Thường trực Huyện uỷ tại các địa phương, đơn vị thì Văn phòng Huyện uỷ chủ động báo trước hoặc xếp vào lịch của Thường trực Huyện uỷ trong tuần.

          - Khi có vấn đề phát sinh (không có trong lịch công tác tuần), các ban đảng Huyện uỷ kịp thời phối hợp với Văn phòng để xin ý kiến của Thường trực Huyện uỷ chỉ đạo thực hiện.

          Điều 4: Phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

          Hội nghị của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ bao gồm các hội nghị định kỳ, hội nghị chuyên đề và hội nghị bất thường.

          1- Chuẩn bị nội dung hội nghị định kỳ.

          - Các ban báo cáo sơ kết quý I, 6 tháng, 9 tháng và tổng kết năm gửi Ban Thường vụ Huyện uỷ (qua Văn phòng Huyện uỷ) đảm bảo nội dung và thời gian theo đúng Quy định.

          1- Báo cáo sơ kết quý I gửi trước ngày 20/3.

          2- Báo cáo sơ kết 6 tháng gửi trước ngày 20/6.

          3- Báo cáo sơ kết 9 tháng gửi trước ngày 20/9.

          4- Báo cáo tổng kết năm gửi trước ngày 15/12.

          - Văn phòng chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các ban đảng, các TCCS đảng trực thuộc Huyện uỷ, xây dựng báo cáo trình Ban Thường vụ Huyện uỷ.

          - Đối với các nội dung khác được đưa vào các hội nghị định kỳ của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, nội dung đó thuộc lĩnh vực tham mưu của cơ quan nào thì cơ quan đó chịu trách nhiệm tham mưu. Nội dung đưa vào các Hội nghị đều phải báo cáo trước cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy tổng hợp).

          2- Chuẩn bị nội dung hội nghị chuyên đề.

          - Nội dung báo cáo chuyên đề thuộc nhiệm vụ của ban nào thì ban đó chịu trách nhiệm tham mưu; nếu xét thấy nội dung cần phải phối hợp nhiều cơ quan thì ban đó chủ trì mời các cơ quan có liên quan tham gia phối hợp.

          - Ban nào chủ trì tham mưu thì trực tiếp trình, tiếp thu ý kiến của cấp uỷ, hoàn chỉnh văn bản. Nếu là văn bản của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ thì sau khi hoàn chỉnh văn bản cuối cùng, các ban chuyển văn bản đó cho Văn phòng Huyện uỷ để kiểm tra thể thức, trình ký và phát hành.

          3- Chuẩn bị nội dung hội nghị bất thường.

          Hội nghị bất thường của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ nhằm mục đích giải quyết những công việc đột xuất không nằm trong chương trình làm việc của cấp uỷ; nếu thuộc phạm vi nhiệm vụ của cơ quan nào thì cơ quan đó chịu trách nhiệm tham mưu (cả về nội dung, chương trình hội nghị, thành phần tham dự…); phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị.

          4- Chuẩn bị nội dung giúp cấp uỷ triển khai quán triệt và ban hành các văn bản thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận…của Trung ương, của tỉnh, của cấp uỷ.

          - Nội dung các nghị quyết, chỉ thị, kết luận…của Trung ương, của tỉnh và cấp uỷ cần triển khai quán triệt thuộc nhiệm vụ của ban đảng Huyện uỷ nào thì ban đó chủ trì tham mưu cho cấp uỷ tổ chức triển khai; đồng thời, dự thảo các văn bản chỉ đạo (nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch, kết luận…) của cấp uỷ để cụ thể hoá triển khai thực hiện.

          - Văn phòng Huyện uỷ phối hợp với cơ quan chủ trì dự thảo kết luận của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ tại các hội nghị, cuộc họp, sau đó trình Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ cho phát hành.

          5- Chuẩn bị văn bản và phục vụ việc ra quyết định của cấp uỷ.

          - Cơ quan được giao chủ trì chuẩn bị văn bản có trách nhiệm dự thảo văn bản và các văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ (nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, kết luận…), trực tiếp trình, tiếp thu ý kiến của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ bổ sung, hoàn chỉnh và chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu.

          - Văn phòng Huyện uỷ phối hợp với cơ quan chủ trì chuẩn bị văn bản để cùng hoàn chỉnh, kiểm tra về thể thức, trình tự và thẩm quyền ban hành theo quy định.

          - Đối với các văn bản có tính chất quan trọng, cơ quan chủ trì xây dựng đề cương văn bản phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ trình xin ý kiến Thường trực Huyện uỷ, thông qua Ban Thường vụ Huyện uỷ trước khi xây dựng dự thảo văn bản.

          - Trường hợp văn bản được Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao cho UBND huyện, các cơ quan khối chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chủ trì dự thảo thì đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định văn bản báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về nội dung thẩm định. Văn phòng giúp cấp uỷ kiểm tra các quy trình và phối hợp hoàn chỉnh, phát hành văn bản.

          Điều 5: Phối hợp trao đổi thông tin.

          - Văn phòng Huyện uỷ và các ban đảng Huyện uỷ thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

          - Định kỳ hằng quý Văn phòng Huyện uỷ tham mưu để Thường trực Huyện uỷ tổ chức họp giao ban khối đảng để báo cáo tình hình với Thường trực Huyện uỷ và trao đổi thông tin nhằm phối hợp thực hiện tốt hơn công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ.

          - Văn phòng Huyện uỷ đảm nhận vai trò là trung tâm thông tin phục vụ cấp uỷ, có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, phân loại thông tin, phối hợp với các ban đảng Huyện uỷ xử lý bước đầu trước khi trình Thường trực Huyện uỷ và phục vụ công tác của các ban đảng Huyện uỷ.

          - Văn phòng Huyện ủy và các ban đảng Huyện ủy phối hợp từng bước tổ chức xây dựng và khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung; chuẩn hóa quá trình truyền và xử lý thông tin qua mạng nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin phục vụ lãnh đạo.

          Điều 6: Phối hợp tham mưu, phục vụ cấp ủy làm việc với các cơ quan Trung ương, tỉnh và các cơ quan, đơn vị địa phương.

          - Nội dung làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy với các cơ quan Trung ương, ở tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc nhiệm vụ của ban đảng nào thì ban đảng đó chịu trách nhiệm tham mưu, giúp cấp ủy chuẩn bị.

          Trường hợp nội dung làm việc liên quan đến nhiều ban đảng, cơ quan chủ trì phối hợp với Văn phòng Huyện ủy đề xuất Thường trực Huyện ủy kế hoạch tiếp và làm việc, thành phần mời dự làm việc, thông báo đến các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có liên quan biết để chuẩn bị nội dung, địa điểm và các điều kiện phục vụ cuộc làm việc.

          Điều 7: Phối hợp hoàn chỉnh, trình ký, phát hành văn bản của cấp ủy.

          - Cơ quan được giao chủ trì tham mưu các văn bản của cấp ủy chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy.

          - Văn phòng Huyện ủy phối hợp với cơ quan chủ trì hoàn chỉnh văn bản, trình ký ban hành. Trước khi trình ký, cơ quan chủ trì chuyển văn bản đó cho Văn phòng Huyện ủy để thẩm định về thể thức, thể loại và thẩm quyền ban hành văn bản theo đúng quy định.

          Điều 8: Phối hợp trong công tác phục vụ hoạt động của cấp ủy.

          Các hội nghị, cuộc họp, buổi làm việc của các ban, nếu có mời Ban Thường vụ Huyện ủy hoặc Thường trực Huyện ủy dự thì đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, văn bản có liên quan; phối hợp với Văn phòng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức và phục vụ.

          Điều 9: Tổ chức thực hiện.

          - Chánh Văn phòng Huyện ủy và Trưởng các ban đảng Huyện ủy tổ chức phổ biến quy chế này đến cán bộ, công chức cơ quan mình; văn phòng Huyện uỷ phân công cán bộ phụ trách và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

          - Định kỳ vào cuối năm, Văn phòng Huyện ủy chủ động phối hợp với các Ban Đảng Huyện ủy tổ chức đánh giá công tác phối hợp, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.

          Văn phòng Huyện ủy, các ban đảng Huyện ủy và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy chế này. Trong quá trình thực hiện, Văn phòng Huyện ủy và các ban đảng Huyện ủy phối hợp đề xuất Thường trực Huyện ủy những vấn đề vướng mắc, các vấn đề phát sinh ngoài quy chế báo cáo Huyện ủy chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

[Trở về]

Tin mới nhất

Tin cùng chuyên mục: