Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search


Lịch công tác
Văn bản mới Huyên ủy


Thăng Bình qua video
Tên Video
No records to display.


Liên kết web
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày
Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

​(Điện thoại: 0510.874.213 - Email: bantochuchutb@gmail.com)

 

 I- Chức năng:

- Là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Huyện uỷ.

II- Nhiệm vụ:

1- Nghiên cứu, đề xuất:

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ, Huyện uỷ.

- Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ, Huyện uỷ quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo phân cấp quản lý.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp uỷ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ; các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

- Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện uỷ.

- Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng - đoàn thể, đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

3- Thẩm định, thẩm tra:

- Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện uỷ trước khi trình Ban Thường vụ, Huyện uỷ.

- Thẩm định và trình Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Thẩm định hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên ra khỏi đảng.

- Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của huyện.

4- Phối hợp:

- Các ban đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Phòng Nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hoá các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

- Các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao:

- Cụ thể hoá và triển khai các văn bản của cấp trên, của Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Phối hợp với Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ huyện thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

- Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ, Huyện uỷ quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc, các cơ quan có liên quan.

- Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thể của huyện.

- Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Huyện uỷ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.

III - Tổ chức bộ máy và biên chế.

1- Tổ chức bộ máy:

Trưởng ban là đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Các phó trưởng ban: không quá 3 phó trưởng ban (có 1 phó trưởng ban kiêm nhiệm là trưởng phòng nội vụ huyện).

Ban Tổ chức Huyện ủy có 04 bộ phận chuyên môn nghiệp vụ để theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo Ban theo chức năng gồm:

+ Bộ phận theo dõi công tác tổ chức - cán bộ và chính sách – đào tạo.

+ Bộ phận theo dõi công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

+ Bộ phận văn phòng tổng hợp và báo cáo.

+ Bộ phận theo dõi công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận do Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phân công.

Danh sách cụ thể:

Nguyễn Đức Tám
Trưởng ban
Email: ductamtctb@gmail.com

CQ: 3674237
DĐ: 0914.223.989

Nguyễn Thanh Dung

Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban

Email: thanhdungtctb@gmail.com

CQ: 3874.213

DĐ: 0977.927.050

Nguyễn Thanh Phong

Phó Trưởng ban

Email: thanhphonghutb@gmail.com

CQ: 3874.213

DĐ: 0905.917.740

Vương Thanh Mừng

Cán bộ

DĐ: 0167.8909925

Nguyễn Thị Cẩm Phương

Chuyên viên
Email:camphuongtchu@gmail.com

CQ: 3874.213

DĐ: 0987.883.551

Châu Thị Thủy

Chuyên viên

Email: chauthuytb@gmail.com

CQ: 3874.213

DĐ: 0905.799.970

Nguyễn Văn Hà

Chuyên viên

Email: vanhabtc@gmail.com

DĐ: 0978.322.276

0905.731.873

Ngô Tấn Nghĩa

Chuyên viên

Email: tannghia90qn@gmail.com

DĐ: 01689959794

IV- Mối quan hệ công tác.

 1- Quan hệ với Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ:

- Ban Tổ chức Huyện ủy chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ; thực hiện chế độ báo cáo, xin ý kiến và đề xuất các vấn đề thuộc trách nhiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng với Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ; về chương trình công tác của Ban Tổ chức Huyện uỷ.

- Ban Tổ chức Huyện ủy định kỳ báo cáo công tác với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ theo quy định.

2- Quan hệ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện:

Quan hệ giữa Ban Tổ chức Huyện ủy với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện là quan hệ phối hợp:

- Trong phạm vi lĩnh vực công tác, Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của cấp trên và cấp mình.

- Phối hợp nghiên cứu, hướng dẫn triển khai nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế và kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện uỷ giao.

3- Quan hệ với Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện:

Quan hệ giữa Ban Tổ chức Huyện ủy với Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện là quan hệ phối hợp:

- Khi triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu có gắn với công tác quản lý nhà nước, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; các cơ quan nhà nước tạo điều kiện, hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện để bàn chủ trương, quyết định, chính sách, chế độ... có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn về công tác tổ chức thì Ban Tổ chức Huyện ủy được mời tham dự, tham gia ý kiến. Những nội dung cần thiết, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy làm việc trực tiếp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân để phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

4- Quan hệ với cấp uỷ cơ sở và bộ phận tham mưu giúp việc của cấp uỷ cơ sở:

- Quan hệ giữa Ban Tổ chức Huyện ủy với cấp uỷ cơ sở là quan hệ phối hợp, hướng dẫn, trao đổi trong việc thực hiện công tác chuyên môn và công tác cán bộ theo phân cấp.

- Quan hệ giữa Ban Tổ chức Huyện ủy với bộ phận tham mưu, giúp việc cấp uỷ cơ sở là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

-------------------

 

Ban Tổ chức